За Счетоводството...

Двустранното счетоводство води своето начало от любимата на много хора държава Италия. Италианския учен математик Лука Пачиоли роден през 1445г се смята за бащата на това, което наричаме счетоводство днес.

От тогава до сега нещата доста са променени, но принципът създаден от Лука Пачиоли в своята книга „ Трактат за сметките и записванията“ остава един и същ. Термините въведени от него тогава  - Актив, Пасив, Дебит, Кредит, Баланс, Задължения, Капитал, Оборотна ведомост се използват и до днес и са основните с които счетоводителите боравят в своята ежедневна работа.

Какво всъщност представлява счетоводството и защо на всяка фирма е необходим счетоводител?

Икономически активните предприятия всеки ден вършат множество действия например купуват стоки или материали, продават стоки, плащат заплати, купуват машини, произвеждат изделия, които после продават и много други.   Счетоводството предоставя унифицирана система така, че  всички тези действия  да се записват  с помощта на специални шифри наречени счетоводни сметки. Сметките биват Активни и Пасивни в зависимост от това в коя част на счетоводния баланс се записват  - в Актива или Пасива.  В Актива са всички материални и имуществени сметки, а в Пасива са задълженията на предприятието. Винаги при правилно отразяване на  дейностите на една фирма Актива е равен на Пасива. Това са двете страни на счетоводния Баланс.

Вярното и точно отразяване на стопанските операции на всяка фирма е основен принцип в счетоводната работа. Правейки това счетоводителите създават вторична информация и отчети за фирмите, от които се ползват трети страни например  Съдружници, Доставчици, Кредитори, Банки, Акционери, Държавата. В края на всеки отчетен период ( най -  често една календарна година ) се представя  Годишния Финансов Отчет, който съдържа Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за капитала, Отчет за Паричните потоци и Отчет за Дълготрайните Активи. От тези пет справки всяка заинтересована страна може да добие много ясна представа за състоянието на предприятието и дали то е в добро финансово състояние или не, дали може да изпълни своите ангажименти към трети страни.  В края на всеки отчетен период се подава и Годишната данъчна декларация с  отразения в нея финансов резултат или Печалбата  и преобразуването и  за данъчни цели. Това са увеличенията и намаленията на резултата сългласно данъчния закон. Правят се данъчните отчисления и се внася дължимия данък на държавата в точно определени срокове.

Счетоводството създава информация за последващ контрол. Този контрол най – често се осъществява от НАП в лицето на държавата. В българския Закон за Счетоводството са записани сроковете, които всяка фирма е длъжна да съхранява своите първични документи и годишните си финансови отчети и да ги представя при поискаване за проверка. Националната Агенция за Приходите най – общо проверява дали са правилно отразени стопанските операции в дадено предприятие  и дали е правилно изчислен дължимия  данък. При установяване на несъответствия НАП издава актове за установяване на нарушения и санкционира конкретната фирма.

Всеки месец счетоводителите създават месечни регистри  и подават множество декларации към НАП. Такива са Справката декларация по ДДС  и Дневниците по ДДС, VIES декларацията, Интрастат декларации, изготвят Ведомости за заплати и подават Декларации Образец 1 и Образец 6, които касаят заплатите на  персонала и осигуровките за Здраве  и Пенсия на служителите. Всяка декларация има изисквания на които трябва да отговаря и краен срок за нейното подаване. Корекците на вече подадени декларации  са допустими при определени условия или с проверка от страна на  Приходната Агенция.

Ето защо е от съществена важност за всяка фирма на кого  ще довери тази не лека  работа изпълнена с крайни срокове и свързана с много нормативни актове или като цяло наречена Финансово счетоводство.

Един въпрос, който стои пред всеки собственик на фирма е дали да наеме счетоводител на трудов договор или да възложи всичко на Специализирано счетоводно предприятие.

Повечето български големи и средни компании разполагат с финансов ресурс да наемат и поддържат свой счетоводен екип, но претегляйки предимствата и недостатъците от тази възможност все по - често  аутсорсват счетоводството си на Специализирано счетоводно предприятие.

Ето някои от основните причини да възложите счетоводството си на счетоводна кантора.

На първо място е спестяването от осигуровки, заплати, оборудване на работни места, закупуване не счетоводен софтуер и счетоводна литература.

Второто е, че една счетоводна кантора не ползва платен отпуск, не излиза в болнични и винаги може да рзчитате на адекватно отношение

Обикновено в договорите за счетоводно обслужване е записано, че счетоводното предприятие носи отговорност за пропуски и грешки по негова вина. Това не може да бъде уговорено със счетоводител нает на трудов договор.

Специалистите работещи в счетоводна кантора са винаги една идея по квалифицирани, защото се сблъскават с доста повече казуси.

Аутсорсвайки обработката на ТРЗ ( персонала и работните заплати ) Вие запазвате изцяло пълна конфиденциалност на възнагражденията във вашата компания.

И последно, но не на полседно място голяма част от управителите се заблуждават, че наемайки счетоводител на трудов договор за 8 часов работен ден могат да имат по – голям конрол върху неговата работа. Това в никакъв случай не е така, защото естеството  на счетоводната работа е такова, че е трудно разбираемо за не счетоводители.

От всичко написано до тук е ясно, че има много ползи от аутсорсването на счетоводната дейност и за двете страни.

Можете да се запознаете с услугите които Хамикс БГ предлага  тук

Не губете времето и парите си Обадете се Сега

Последвайте ни във FB

 


 

 

 

Designconsult IT - design web motion outsourcing