Софтуер

 

ХАМИКС  БГ е представител на Софтуера за счетоводство и ТРЗ BulMar Office. BulMar Office е еталон за счетоводен и ТРЗ  софтуер с гарантирано развитие, който да задоволява всички счетоводни, управленски и информационни нужди на достъпна цена.

Днес BulMar Office е основният инструмент за работа в Счетоводна къща "Крестън БулМар", първа в България получила сертификат за качество ISO 9000, и се използва от над пет хиляди потребители в цялата страна. BulMar Office Счетоводен и бизнес софтуер съдържащ 9 модула в услуга на управлението на Вашия бизнес в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

Счетоводство, ТРЗ, Склад, Фактуриране, Банкови документи, Активи, Каса, Лихва и инфлация, Законодателство. Предимството е, че се предлагат заедно в пакет на много изгодна цена, както и поотделно. Основните са модули са:

 

СЧЕТОВОДСТВО

Програма Счетоводство е софтуерен продукт, предназначен за водене на двустранно счетоводство на неограничен брой фирми, от неограничен брой оператори, за неограничен брой финансови години. С този програмен продукт се реализира цялостното управленско и финансово счетоводство на фирмите, без ограничение в Софтуер за Счетоводство.

 

Възможности:

 • Възможност за генериране на индивидуален сметкоплан от потребителя, както и редактирането или смяната му през всеки един момент в конкретния финансов период;
 • Използване на вече създадени номенклатури (Финансови отчети, Сметкоплан, Операции и много др.) като начални при създаване на нова фирма;
 • Безпроблемно и бързо започване на обработка на нова фирма през всеки един момент от отчетния период;
 • Възможност за следене и преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели още по време на съставянето на счетоводните операции;
 • Автоматизирано попълване и тестване на Дневници и Декларации по ДДС и VIES декларация, съпътствани с редица контролни функции свързани и улесняващи коректността на работата на потребителя;
 • Лесно и бързо вмъкване, изтриване или редактиране на счетоводни операции;
 • Автоматични операции по приключване на ДДС-сметките, преоценка на валутни и количествени сметки, приключване на сметки в края на отчетен период;
 • Автоматично приключване на финансова година и прехвърляне на пълната информация в следващ отчетен период, като е запазена възможността за последващи корекции в минали периоди;
 • Автоматично архивиране при всяко излизане от програмата на базата от данни за всяка фирма и съхраняването й;
 • Възможност за локални настройки свързани с организацията на осчетоводяване за всяка обработвана фирма;
 • Изготвяне на абсолютно всички необходими изходни финансово - управленски справки и отчети: Оборотна Ведомост - кратка, с начални обороти, пълна и аналитична хронология на сметка;
 • Аналитични обороти на сметка със стойностна и/или количествена информация на цялата или определено ниво от нея;
 • Изготвяне на справка състояние на сметка с или без информация за кореспонденция с други;
 • Изготвяне на главна книга - с или без салда;
 • Информация за просрочени плащания и разчети с контрагенти;
 • Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала;
 • Търсене на документи по абсолютно всякакви критерии;
 • Генериране на индивидуални справки и отчети от потребителя попълващи се автоматично на неограничен брой езици;
 • Възможност за експорт в Excel.

 

Предимства:

 • Изграждане на индивидуални решения за всеки клиент;
 • Изграждане на решение за счетоводни къщи;
 • Минимални усилия по отношение на настройка и започване на работа;
 • Присъствие на наш специалист при първоначално започване на работа с програмата;
 • Вграден подробен пример за работа;
 • Автоматично осчетоводяване на документи издавани от модулите Активи;
 • Възможност за връзка с други програмни продукт;
 • Водене на неограничен брой фирми без оскъпяване;
 • Регламентирани права на достъп на операторите;
 • Бързо актуализиране на програмата при всяка законова промяна без доплащане в рамките на абонаментния период;
 • Безплатни консултации и поддръжка в рамките на абонаментният период по телефон, e-mail или Skype;
 • Възможност за консултация при отдалечен достъп до работната станция на потребителя.

 

 

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ

Софуер ТРЗ и Личен състав  е предназначен за обработка на Работни Заплати (пейрол) и Личен Състав, приложим за всички категории труд в неограничен брой фирми за неограничен брой персонал и съобразен с Осигурителното и Трудово Законодателство в България.

Бързата и лесна настройка към специфичните дейности на фирмата, съпътствани с гъвкавостта при създаване на индивидуални справки и отчети позволяват на Модул ТРЗ и Личен състав да решава по интелигентен начин всички възникнали казуси.

 

Възможности: 

 • Издаване на необходимите документи от Личен състав за всеки един служител и работник при назначаване и при прекратяване на трудовоправните му отношения;
 • За визуализиране само на текущо работещите служители, и информация за всички напуснали служители през периода на работа с модула;
 • За повторно въвеждане на напуснал служител или сезонен работник, без отново да се въвеждат личните му данни;
 • Групиране на служителите съобразно структурата на предприятието;
 • Пълна информация за възнаграждението на служителите и автоматично прехвърляне от предходен в текущ месец;
 • Работа в различни времеви периоди и възможност за корекции обработвани със задна дата, които са съобразени със старите Законодателни изисквания;
 • Позволено дефиниране на добавки или удръжки към работната заплата според дейността на фирмата;
 • Автоматично определяне на минималните осигурителни доходи по длъжности и категории за съответната календарна година;
 • Автоматизирано създаване на коригиращи записи за лица, за които предадената в НАП информация е променена в даден месец;
 • Проверка за допуснати грешки в подготвената информация за НАП;
 • Автоматично изчисление на обезщетенията за временна нетрудоспособност и платени отпуски, проследявайки установеният им брой;
 • Изготвяне на Описи на болнични и дискета за болнични;
 • Изготвяне на гъвкави алгоритми за начисленията и заработките съгласно Трудовото законодателство;
 • Изготвяне на Хонорар сметки и Служебни бележки по доходите получени при не трудови правоотношения;
 • Изход на всички справки, документи, ведомости, рекапитулации и възможност за Експорт в Еxcel, PDF и ТXT формат, в които информацията да бъде групирана и филтрирана по определени от вас критерии;
 • Възможност за автоматично записване на файл за изплащане на заплатите по безкасов път;
 • Програмата е лицензирана от НАП и автоматично подготвя данните за запис и предаване на дискетата за Декларация 1 и 6 , като едновременно с това се разпечатват и придружителни писма;
 • Изчисление на извънреден труд в почивни, празнични и работни дни както и брой смени нощен труд;
 • Възможност за автоматично изготвяне и отпечатване на платежни нареждания.

 

Програмата изготвя множество справки като:

 • Възможност за стартиране на работа от определен предварително зададен шаблон с цел по бързо внедряване;
 • Възможности за модификация на методите на изчисление на заплатите и на съществуващите справки;
 • Възможности за автоматично създаване на платежни нареждания и разплащане с банки;
 • Възможност за настройка на средствата за връзка с други системи;
 • Съставяне на специфични справки;
 • Навременно отразяване на промените в нормативната база, изисквани от НОИ;
 • Свобода на планиране на системата съобразно с нашите и с международните изисквания;
 • Включено присъствие на служител от фирмата при стартиране на работа с продукта без допълнително заплащане;
 • Безплатни консултации и поддръжка в рамките на абонаментният период по телефон, e- mail или Skype;
 • Възможност за консултация при отдалечен достъп до работната станция на потребителя;
 • Възможност за мрежова работа на неограничен брой работни места;
 • Регламентирани права на Достъп на операторите;
 • Достъп до информация за минали месеци без да се налага възстановяване на данните от архив. 


ДЕМО ВЕРСИЯ ТУК:

Професионален бизнес софтуер

BulMar Office

banner
Designconsult IT - design web motion outsourcing