Договор за Абонаментно счетоводно обслужване                                           Договор
                   за Абонаментно Счетоводно обслужване


    Днес, ................................................ г., в гр. Пловдив,  между:
   
    1.  ...................................................................,
със седалище и адрес на управление -  гр. ..................................,
ул. ......................................................, № .............., ЕИК ................, номер по ЗДДС................, представляван от ... ............................................................................, ЕГН: ..................., в качеството си на ................................ ............................................................................,
    наричан по-долу в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга.

              2.  ………………………………………..,
със седалище и адрес на управление - …………….…………………………………………………………. 
ЕИК ………………….,
представлявано от …………………………………………………  ЕГН:  ………………….  в качеството си на  Управител ,
    наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за Счетоводно абонаментно обслужванеI.    ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
    Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а изпълнителят приема, да извършва абонаментно счетоводно обслужване на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
             Чл. 2. Предмет на счетоводно обслужване е търговското предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

II.    ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


    Чл. 3.  Изпълнителят Обслужва счетоводно Възложитля Абонаментно на принципа на отдалечения счетоводен отдел, като
    1. един път седмично взема издадените и получени документи от Възложителя и първични счетоводни документи.
    2. е на разположение на съотвентите телефони от 8.30 до 17.30ч.

    Чл. 4.  Изпълнителят се задължава:

    1.  да осчетоводява стопанската дейност на дружеството на Възложителя в съответствие с всички нормативни актове, регламентиращи счетоводната отчетност и съгласно индивидуалния сметкоплан и счетоводната политика утвърдена от Възложителя
    2.  изпълнителят изготвя и предава в  НАП в срок:  Дневник за покупки, Дневник за продажби, Справка декларация по ДДС,  Декларации образец № 6 и № 1, Данъчна декларация за Годишен данък печалба
    3. изпълнителя приключва счетоводно финансовта година на Възложителя в определения от Закона за Счетоводството срок.
4.  изготвя статистическите отчети и да ги предава в срок в Националния статистически Институт.
5.   Всеки месец изготвя ведомости за Заплати
6.    Изготвя всички платежни документи за разчети с НАП за Възложителя
7.    Следи за появата на други задължителни за предаване декларации, отчети, справки и други произтичащи от изменения в законодателството и известява за това Възложителя.
8.     Извършва данъчна защита при различните видове данъчни ревизии, за данъчните периоди за които е отговорен за водене счетоводството на Възложителя.
9.  изисква от възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор;
10. Ползва, за своя сметка, услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия Договор, като носи отговорност за действията им като за свои.
11.  Получава счетоводните и други документи, необходими за изпълнение на задълженията му по този Договор


Чл. 5 Ако практиката по отделни части от вътрешно фирмената организация на Възложителя не е съобразно Законодателните изисквания и правила от гледна точка на счетоводната  и данъчна отчетност и облагане Изпълнителя е длъжен да даде указания на Възложителя за привеждането и в съответствие с нормативните изисквания.


III.      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5   Възложителя предоставя на Изпълнителя всички необходими документи за изпълнението на задълженията му по този договор.
Чл. 6  Възложителя съдейства на изпълнителя винаги когато последния има нужда от това при изпълнение на задълженията си.
Чл. 7  Чрез свои действия или бездействия възложителя на може да пречи на Изпълнителя да изпълнява задълженията си.
Чл. 8 Възложителя заплаща ежемесечно до ............число в брой или по бнкова сметка договореното месечно възнаграждение на Изпълнителя за предходния месец.


IV.    ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 9 Изпълнителят отговаря за правилното изготвяне и спазването на всички срокове за предаване в НАП , РУСО, НСИ и други контролни институции на Декларациите, Отчетите и Справките съгласно Законодателството.

Чл. 10 Всички санкции, наложени на Възложителя за пропуски по предходния член по вина на Изпълнителя са за Сметка на Изпълнителя.
Чл. 11 Изпълнителя отговаря и поема всички щети, свързани с изтичането на информация за дейността на възложителя, която представлява негова фирмена тайнаи е изтекла по вина на Изпълнителя.
Чл. 12 Изпълнителя не носи отговорност за вреди на възложителя, възникнали в резултат на скрити, изгубени или непредоставени от страна на Възложителя към Изпълнителя документи.
Чл. 13 Изпълнителя не носи отговорност за вреди на Възложителя, възникнали в резултат на отказ от страна на Възложителя да изпълнява указания на изпълнителя, отнасящи се до отделни части от вътрешно фирмената организация на Възложителя, за която има особени законодателни изисквания, и които при Възложителя не са изпълнени.

V.    ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 14 За поетите задължения, съобразно обема на счетоводната работа и отговорността, Изпълнителя има право ма месечно възнграждение без ДДС в размер на .................(...................................................................................) лева.
Чл. 15 Месечното възнаграждение се предоговаря при наличието на някои от следните обстоятелства:
1.    Изтичането на дванадесет месеца от последното договаряне на размера на възнаграждението.
2.    Увеличаване обема на счетоводната работа с повече от 25% считано от момента на влизането в сила на настоящия договор.
3.    Намаляване обема на счетоводната работа с повече от 25% считано от момента на влизането в сила на настоящия договор
4.    Инфлацията считаноот последното предоговаряне се е увеличила повече от 25%
5.    Минималната работна заплата определена от Министерски съвет се е увеличила с над 25%
Чл. 16 Възложителя изплаща месечното възнаграждение на Изпълнителя до ................число на всеки месец за предходния.
Чл. 17 Изпълнителя има право да преустанови изпълнението на ангажиментите си към Възложителя, ако втория забави с повече от тридесет календарни дни изплащането на месечното му възнаграждение.


VI.    СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18 Настоящия Договор  безсрочен.
Чл. 19 Настоящия Договор влиза в сила от деня на неговото подписване.
Чл. 20 Възложителя има право да прекрати настоящия договор с едностранно едномесечно предизвестие отправено до Изпълнителя.
Чл. 21 Изпълнителя има право да прекрати настоящия договор с едностранно към края на финансовата година с тримесечно  предизвестие отправено до Възложителя.
Чл. 22 Настоящия Договор   може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.
Чл. 23 При прекратяване на настоящия договор,изпълнителя Приключва Счетоводно към деня на прекратяването и предава цялостната Счетоводна документация на Възложителя или на упълномощено от него лице.

VII.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24  Изпълнителя поема отговорността за счетоводната и данъчна отчетност и облагане на Възложителя от........................200 ..г.
Чл. 25  Изпълнителя приема да извърши данъчната  защита  на Възложителя за периода преди .............................200..г. без да носи отговорност за грешките на предшествениците си.
VIII.    ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 26 Всички допълнителни изменения към настоящия Договор се оформят в Анекс подписан от двете страни.
Чл. 27.  Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на ГПК, ЗЗД и действащата нормативна уредба.
    Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


    Възложител: ...............                                                            Изпълнител: ..............

Designconsult IT - design web motion outsourcing